[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารับรองผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อรับเงินเยียวยา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ( 23/มี.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา13.30 น.        อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายก อบต.ตะโละแมะนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอำเภอทุ่งยางแดง เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอทุ่งยาง พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่อบต. จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารับรองผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ในปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
   ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ โรงเรียนบ้านแลแวะ ม.2 ต.ตะโละแมะนา
อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ( 23/มี.ค./2566 )
    

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร
#ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
#ฝากครรภ์เร็ว....ปลอดภัยกว่า

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 17/มี.ค./2566 )
    

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ ส่งเสริมให้มีความคิด สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาถูกต้องเหมาะสม เพื่อสานสายสัมพันธ์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนิสัยในการรักสัตว์และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรง มีสุขภาพจิตที่ดี พัฒนาสติปัญญาเพิ่มขึ้น เด็กนักเรียนมีความสุข เป็นเด็กดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ  สวนสัตว์สงขลา  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา และมัสยิดกลางอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดปัตตานี

โครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคมโปร่งใส ไม่ทุจริต ( 17/มี.ค./2566 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา                           

จัดโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม โปร่งใส ไม่ทุจริต

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา จัดโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม โปร่งใส ไม่ทุจริตเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต            และสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับ การทุจริตคอร์ รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมี นายวิรัตน์  บุญจันทร์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

อำเภอทุ่งยางแดงร่วมพบปะ หารือข้อราชการกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 15/มี.ค./2566 )
    

อำเภอทุ่งยางแดงร่วมพบปะ หารือข้อราชการกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์ บุญจันทร์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนายบดินทร์ เดชอรัญ ปลัดอาวุโส นายบุคคอรี หัดหมัน ท้องถิ่นอำเภอ ร่วมพบปะหารือข้อราชการ กับนายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นายบือราเฮง  เปาะโซะ ประธานสภาอบต.  นายอานัส  สือแม็ง เลขานุการนายกอบต. และเจ้าหน้าที่อบต.   โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ ข้อคิดเห็นให้คำแนะนำต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี บูรณาการการทำงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
`

ร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ชมพรุ ดูควาย หารายได้ให้น้อง FUN RUN YATIM ( 14/มี.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา พร้อมด้วยผู้บริหาร สภาชิกสภา เจ้าหน้าที่อบต.ร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ชมพรุ ดูควาย หารายได้ให้น้อง FUN RUN YATIM  เพื่อร่วมระดมทุนช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาสในตำบลน้ำดำ และเป็นการส่งเสริมการรักสุขภาพ การมีส่วนร่วมให้มีความรัก ความสามัคคี

ณ พรุน้ำดำ ตำบลน้ำดำ 

ร่วมโครงการนิเทศ ส่งเสริม และพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566 ( 9/มี.ค./2566 )
    

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เข้าร่วมโครงการนิเทศ ส่งเสริม และพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

 

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ( 9/มี.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะุนา พร้อมด้วยนิติกร ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมเพนดูร่า 1-2 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงและร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ( 9/มี.ค./2566 )
    

วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ 2566
เมื่อเวลา 08.40 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา บริหารงานโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้ งานกู้ชีพกู้ภัย ดำเนินการไปรับผู้ป่วยท้องแก่หมู่ที่ 2 บ้านกูโนะนำส่ง โรงพยาบาลทุ่งยางแดง 
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ( 9/มี.ค./2566 )
    

วันที่ 6 มีนาคม 2566
เมื่อเวลาประมรณ  09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมาย กู้ชีพกู้ภัย ดำเนินการ ไปรับผู้ป่วยไปส่ง โรงพยาบาลทุ่งยางแดง  หมู่ที่ 2 บ้านแลแวะ ต.ตะโละแมะนา​
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 -> [จำนวน 183 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>