[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30 น. .......... ( 26/ต.ค./2566 )
    

>> องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30 น. ..........

    
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30 น.
.....................................................................
นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา พนักงานและลูกจ้าง จัดโครงการจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566
เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป ประมาณ 120 คน ได้บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชน ในการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ณ ศูนย์ราชการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ 1 บ้านลูกไม้ไผ่
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30 น. ..................................................................... นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา พนักงานแ ( 18/ต.ค./2566 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดโครงการจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30 น.
.....................................................................
นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา พนักงานและลูกจ้าง จัดโครงการจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566
เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป ประมาณ 150 คน ได้บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชน ในการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ณ บริเวณสระน้ำ หลังอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ 1 บ้านลูกไม้ไผ่
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ พนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน เสียสละ มีจิตสำนึกที่ดี และสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ร่วมโครงการจัดการขยะปรับปรุง สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 ###################### ( 1/ก.ย./2566 )
    

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     ตะโละแมะนา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ ป้องกันการเกิดโรคจากขยะมูลฝอย ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง อบต. อสม. เข้าร่วมโครงการ ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวฯ
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 /2566 ครั้งที่ 2 ( 29/ส.ค./2566 )
    

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2566 ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566

เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

  -เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ

  -เพื่อพิจารณาวาระที่ 3 ลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 /2566 ครั้งที่ 1 ( 29/ส.ค./2566 )
    

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 /2566 ครั้งที่ 1

เมื่่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม  2566

- เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ภายใต้การอำนวยการโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. มอบหมาย กองการศึกษาและวัฒนธรรมจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 24/ส.ค./2566 )
    

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต.ตะโละแมะนา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  พร้อมด้วยนายบือราเฮง เปาะโซะ ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย และ ผู้ปกครอง เข้ากิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กพัฒนาสนใจการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีระเบียบวินัย ปลูกฝั่งค่านิยมการเล่นกีฬา มีน้ำใจรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อเด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
ณ โรงยิมอบต.ตะโละแมะนา
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ร่วมพิธีและกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 91 พรรษา ( 10/ส.ค./2566 )
    

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม  2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์   ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วย ผู้บริหารหาร สมาชิกสภา นายอานัส สือแม็ง เลขานุการ อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมพิธีและกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 91 พรรษา เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล
ณ บริเวณพรุลานควาย หมู่ที่ 4 บ้านบือแนยามู ตำบลน้ำดำ
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ม.3 บ้านตะโละแมะนา และ ม.4 บ้านตะโละนิบง ( 9/ส.ค./2566 )
    


      เมื่อวันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายอามาลย์  ประทุมเทศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์   เจ๊ะแต ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัด อบต. นางสาวฮาสือน๊ะ  ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวนาปีสะ สาอิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายรอซะ แอดะสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวสาอีดะห์  สาและ นิติกรชำนาญการ พนักงานจ้าง อบต. และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 4 พร้อมด้วยนายประจักร์ แกล้วกล้า ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง และทีมงาน ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ณ - มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านตะโละแมะนา หมู่ที่ 3 (นอก) และมัสยิดนูรุลอิฮ์ซาน บ้านบูเกะตางอ หมู่ที่ 3 (ใน) ยอดฉีดวัคซีนแมว  15 ตัว ลิง1 ตัว
       - มัสยิดอุลสิสาอาลัตตักวา บ้านตะโละนิบง หมู่ที่ 4   ยอดฉีดวัคซีนแมว  6 ตัว
       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และพื้นที่สีเขียวให้พรุลานควาย ........................................................................ ( 27/ก.ค./2566 )
    

ร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และพื้นที่สีเขียวให้พรุลานควาย
........................................................................
วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำทีมโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาพร้อมด้วยนายอานัส สือแม็ง เลขานุการ อบต.           นายบือราเฮง เปาะโซะ ประธานสภา อบต. พนักงานจ้าง อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลตะโละแมะนาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และพื้นที่สีเขียวให้พรุลานควาย  ณ ศาลาแดง พรุลานควายตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อปกป้องดูแลป่าพรุ และจัดการบริหารดินให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทางออกที่สำคัญของการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ม.2 บ้านแลแวะ ( 26/ก.ค./2566 )
    

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ม.2 บ้านแลแวะ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
       เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์  เจ๊ะแต ผอ.กองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนปลัด อบต.  นางสาวนาปีสะ สาอิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายรอซะ แอดะสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวสาอีดะห์  สาและ นิติกรชำนาญการ พนักงานจ้าง อบต. และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  พร้อมด้วยนายประจักร์ แกล้วกล้า ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง และทีมงาน ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ณ มัสยิดดารุลเราะห์มัต หมู่ที่ 2 บ้านแลแวะ

โดยมียอดการฉีดวัคซีนแมว จำนวน 6 ตัว

       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/24 -> [จำนวน 236 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>