[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิคด้วยเศรษฐกิจ ระหว่าง มหาวิทาลัยฟาฏอนี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา---------------- ( 26/ก.ค./2565 )
    

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นากยกอบต. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง  (mou) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ ระหว่าง มหาวิทาลัยฟาฏอนี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา วัตถุประสงค์เพื่อเกิดการจ้างงานของประชาชนทั่วไป และบัณฑิตใหม่เพื่อเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ม.3 บ้านตะโละแมะนาและ ม.1 บ้านลูกไม้ไผ่ ( 26/ก.ค./2565 )
    

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ม.3 บ้านตะโละแมะนาและ ม.1 บ้านลูกไม้ไผ่
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
       เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นางสาวฮาสือน๊ะ  ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวนาปีสะ สาอิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายรอซะ แอดะสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พนักงานจ้าง อบต. และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 1 พร้อมด้วยนายประจักร์ แกล้วกล้า ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง และทีมงาน ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า              ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ณ    - มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านตะโละแมะนา หมู่ที่ 3 (นอก) และมัสยิดนูรุลอิฮ์ซาน บ้านบูเกะตางอ หมู่ที่ 3 (ใน) ยอดฉีดวัคซีนแมว  30  ตัว ลิง1 ตัว
       - มัสยิดดารุลนาอีม บ้านลูกไม้ไผ่ หมู่ที่ 1และป้อมลูกไม้ไผ่  แมว  15 ตัว และสุนัข 35 ตัว
       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ม.2 บ้านแลแวะ ( 22/ก.ค./2565 )
    

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ม.2 บ้านแลแวะ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นางสาวฮาสือน๊ะ  ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวนาปีสะ สาอิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายรอซะ แอดะสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประธานสภา อบต. พนักงานจ้าง อบต. และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  พร้อมด้วยนายประจักร์ แกล้วกล้า ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง และทีมงาน ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ มัสยิดดารุลเราะห์มัต หมู่ที่ 2 บ้านแลแวะ  โดยมียอดการฉีดวัคซีนแมว จำนวน 37 ตัว
       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตะโละแมะนา ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 22/ก.ค./2565 )
    

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตะโละแมะนา ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 

-----------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้ นางสาวตูแวซือนะห์  นิแม        ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตะโละแมะนา ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา (ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลตะโละแมะนา มีใจรักในการเล่นกีฬา และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในตำบลตะโละแมะนา เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน มีน้ำใจนักกีฬา    รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายประภักดิ์ เขียวดำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายมูฮัมหมัดรุสลัน ยูโซะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละแมะนา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง ผู้บริหารสถานศึกษา ผบ.ร้อย ทพ.4402            ชุดสันติสุขที่ 105 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งยางแดง เจ้าหน้าที่กีฬา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กีฬา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา และนักกีฬาจากหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

           ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
           ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ (โรงยิม) ตำบลตะโละแมะนา

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า อ.ทุ่งยางแดง ( 19/ก.ค./2565 )
    

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า อ.ทุ่งยางแดง
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น.ภายใต้การอำนวยการของนายอามาลย์  ประทุมเทศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นางสาวฮาสือน๊ะ  ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวนาปีซะ สาอะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายรอซะ แอดะสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 พนักงานจ้าง อบต. และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 พร้อมด้วยนายประจักร์ แกล้วกล้า ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง และทีมงาน ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ม.1
บ้านลูกไม้ไผ่ ต.ตะโละแมะนา
โดยมียอดการฉีดวัคซีน ดังนี้
-แมว จำนวน 39 ตัว -สุนัข จำนวน 9 ตัว
       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     

ปรับสนาม ถางหญ้า สนามกีฬาหน้าอำเภอทุ่งยางแดง เตรียมพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาอบต.ตะโละแมะนา (ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9) ( 15/ก.ค./2565 )
    


วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วยนายบือราเฮง  เปาะโซะ และพนักงานกองช่าง ลงตรวจสอบและปรับพื้นที่สนาม ถางหญ้าสนามกีฬาหน้าอำเภอทุ่งยางแดง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาอบต.ตะโละแมะนา (ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ( 15/ก.ค./2565 )
    


วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา โดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นางสาวนาปีซะ สาอะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร่วมกับอำเภอทุ่งยางแดง, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ,กองร้อยทหารพรานที่ 4402 ผู้แทนโรงพยาบาลทุ่งยางแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา และพนักงานจ้าง อบต.ตะโละแมะนา โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดงเป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ณ สำนักสงฆ์ อำเภอทุ่งยางแดง

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีชุมชนบ้านตะโละแมะนา ( 15/ก.ค./2565 )
    

กิจกรรมกีฬาสีชุมชน ม.3 บ้านตะโละแมะนา
********************
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วย นายมะดาโอ๊ะ วาเต๊ะ นายอับดุลเลาะ สือนิง รองนายก อบต.  นายบือราเฮง เปาะโซะ ประธานสภาอบต. นายการียา เจะนิ เลขานุการสภา อบต. และพนักงานจ้าง ร่วมเปิดพิธีกิจกรรมกีฬาสีชุมชน ม.3 บ้านตะโละแมะนา เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนซึงในการจัดกิจกรรมในครั้งจะมีการแข่งขันหลายประเภทด้วยกันประกอบด้วย
    เดิมพาเหรด
    กีฬาสากล
    กีฬาพื้นบ้าน
    การแข่งขันทำขนมพื้นบ้าน
และการแข่งขันภาคเวที  โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดประมาน 200 กว่าคน ณ โรงเรียนตาดีกาดารุลนาอีม ม.3 บ้านตะโละแมะนา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสารวมพลังทำความดี ( 8/ก.ค./2565 )
    

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 อบต.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยการเก็บขยะบริเวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์และทำความสะอาดภายในอาคาร

กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ( 28/มิ.ย./2565 )
    

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน  ของทุกปีเป็นวันยาเสพติดโลก อบต.ตะโละแมะนาร่วมกับโรงเรียนบ้านแลแวะได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่ เขตชมชุน เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน นักเรียน คนในชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และป้องกันบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี เจ้าหน้าที่อบต. คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/24 -> [จำนวน 236 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>