[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ( 25/ต.ค./2565 )
    

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
..................................................................
วันที่  25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ
ณ โรงเรียนตาดีกาดารุลเราะมัติ เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนมัสยิด
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ( 18/ต.ค./2565 )
    

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
..................................................................
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน้าอบต.ตะโละแมะนา
เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนน หมู่ที่ 2 บ้านแลแวะ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

่อบต.ตะโละแมะนา โดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ( 31/ส.ค./2565 )
    

่อบต.ตะโละแมะนา โดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ม.1
วันที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 น
-----------------------------------------
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย
นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. มอบหมายให้กองการศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ม.1 โดยไปทักษณะศึกษานอกสถานที่ที่ TK ปาร์ค เทศบาล 4 วัดหน้าถ้ำ
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
เพื่อช่วยให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์จริง
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการเรียนรู้แก่เด็ก
เพื่อให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมชาติรอบตัว
และเกี่ยวกับโบราณสถาน เน้นการปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่
โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษา นักเรียนศพด. ครู เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ******** ( 29/ส.ค./2565 )
    

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร)
ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565
*******************************
วันที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น
อบต.ตะโละแมะนา
นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ
นายกอบต.จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร)
โดยมีนายปริวัตร เกื้อหนู
ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งยางแดง
(ผู้อำนวยการศูนย์อพปร.อำเภอ) เป็นประธานในพิธีเปิด
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ
และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยต่างๆในชุมชนได้
เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อบต.ตะโละแมะนากับภาคประชาชน เพื่อให้อบต.ตะโละแมะนา มีกำลังสมาชิกกอปพร.
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา ปภ.ปัตตานี สมาชิกอปพร.
เจ้าหน้าที่อบต.เข้าร่วมโครงการ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง

่องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโละแมะนาจัดพิธีเปิด โครงการอาซูรอสัมพันธ์ตำบล ตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ********** ( 19/ส.ค./2565 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดพิธีเปิดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ 2565
************************
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต.จัดพิธีเปิดโครงการอาซูรอสัมพันธ์  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาอิสลาม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชุมชน เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่
โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต. เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลตะโละแมะนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ------------------------ ( 15/ส.ค./2565 )
    

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
----------------------------------------------------
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น อบต.ตะโละแมะนา นำโดย
นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต. ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ป่ายางแดง ม.2 ตำบลตะโละแมะนา
โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และประชาชนในตำบลตะโละแมะนา เข้าร่วมโครงการ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ---------------------------- ( 15/ส.ค./2565 )
    

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
--------------------------------------
วันที่ 11สิงหาคม 2565
เวลา 08.30
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย
นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับเกียรติจาก นายบุคคอรี
หัดหมัน ท้องถิ่นออำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์การจัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
_เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นหีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง
_เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยมการเล่นกีฬา ให้มีน้ำใจ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
_เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และอบต.
โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เจ้าหน้าที่อบต. คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ เข้าร่วมโครงการ
ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์
(โรงยิม)
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการปลูกต้นไม้และหรือปล่อยพันธ์ปลาตาม ลำห้วย หนอง คลอง บึง เนื่องในวันสำคัญ ประจำปี 2565 ( 10/ส.ค./2565 )
    

โครงการปลูกต้นไม้และหรือปล่อยพันธ์ปลาตามลำห้วย หนอง คลอง บึง เนื่องในวันสำคัญ ประจำปี 2565
-------------------------------------------------------------
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น อบต.ตะโละแมะนา
นำโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้และหรือปล่อยพันธ์ปลาตามลำห้วย หนอง คลอง บึง เนื่องในวันสำคัญ
ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และเพิ่มประมาณพันธ์ปลา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อปท.สมาชิกอปท.และประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรและประชาชนในอปท. โดยมี ท้องถิ่นอำเภอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลตะโละแมะนาร่วมกับชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา จัดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาเยาวชนตำบลตะโละแมะนา ( 1/ส.ค./2565 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลตะโละแมะนาร่วมกับชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา จัดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาเยาวชนตำบลตะโละแมะนา
*****************
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอามาลย์ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของอบต. ร่วมเดินขนวบพาเหรดของตาดีกาในตำบลตะโละแมะนา และนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ในนามประธานจัดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาเยาวชนตำบลตะโละแมะนา โดยมีนายมูหะมะรอมือลี แสแม ปลัดอำเภอ ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา ณ ศูนย์ตาดีกาดารุลนาอีม บ้านลูกไม้ไผ่ ม.1 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ( 1/ส.ค./2565 )
    

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  เป็นประธานในการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
เพื่อให้การมีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/24 -> [จำนวน 236 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>