[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 6 มีนาคม 2566 ( 9/มี.ค./2566 )
    

วันที่ 6 มีนาคม 2566
เมื่อเวลาประมรณ  09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมาย กู้ชีพกู้ภัย ดำเนินการ ไปรับผู้ป่วยไปส่ง โรงพยาบาลทุ่งยางแดง  หมู่ที่ 2 บ้านแลแวะ ต.ตะโละแมะนา​
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ( 9/มี.ค./2566 )
    

วันที่ 6 มีนาคม 2566
เมื่อเวลาประมาณ 07.30 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมาย กู้ชีพกู้ภัย ดำเนิน ไปรับผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุทางถนนไปส่ง โรงพยาบาลทุ่งยางแดง เกิดเหตุ หมู่2 บ้านแลแวะ ต.ตะโละแมะนา​
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่ 6 มีนาคม 2566

ตรวจงานก่อสร้างโครงการลงหินคลุกถนนสายเข้าสวนยางพาราบาลาเซาะ- น้ำใส หมู่ที่ ๑ ( 9/มี.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พร้อมชาวบ้านตำบลตะโละแมะนา ได้ออกตรวจสงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกถนนสายเข้าสวนยางพาราบาลาเซาะ- น้ำใส หมู่ที่ ๑  ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร  จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 591,000.00.- บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก ตามสัญญาจ้างเลขที่ 02/2566   ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตรวจงานโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างมัสยิด หมู่ที่ 2 ( 9/มี.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 13 กุมภาพันธฺ์ 2566 คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ และชาวบ้านตำบลตะโละแมะนา ได้ออกตรวจงานก่อสร้างถนนโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างมัสยิด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 6,417,000.- บาท (หกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 07/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งต้องมีการแก้ไขงานบางจุด และได้มีการแจ้งให้ผู้รัรบจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา ผลการตรวจงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 2 เดือน มีนาคม.ศ 2566 ( 9/มี.ค./2566 )
    

เมื่อเวลา ประมาณ 16.30บริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาพร้อมด้วยนางสาวฮาสือน๊ะ ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบหมายให้นักป้องกันบรรเทาสธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัย ดำเนินการทำแผลผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุรถชน หมู่2 บ้านแลแวะ ต.ตะโละแมะนา​ นำส่งโรงพยาบาล ทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. ฮัสบูฮาซัน,ฟิตรี รายงาน ครับผม

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น ( 8/มี.ค./2566 )
    

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น
อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วยนายศุภวัฒน์ เจ๊ะแต ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมโครงการ “วันคนพิการสากล จังหวังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว และได้นำพาคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 5 ราย ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณค่ะวันที่

วันที่ 1 เดือน มีนาคม.ศ 2566 ( 8/มี.ค./2566 )
    

เมื่อเวลา 10.00 บริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาพร้อมด้วยนางสาวฮาสือน๊ะ ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบหมายให้นักป้องกันบรรเทาสธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัย ดำเนินการไปรับผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุรถชนหมู่2 ต.ตะโละแมะนา นำส่งโรงพยาบาล ทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. มูฮำหมัดไพรู,ซานูซี รายงาน ครับผม

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์.ศ 2566 ( 8/มี.ค./2566 )
    

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์.ศ 2566
เมื่อเวลา 20.15 บริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วยนางสาวฮาสือน๊ะ ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบหมายให้นักป้องกันบรรเทาสธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัย ดำเนินการไปรับผู้ป่วยท้องแก่ ใกล้คลอด ม.2 ต.ตะโละแมะนา นำส่งโรงพยาบาล ทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. ฮัสบู,ซานูซี รายงาน ครับผม

วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์.ศ 2566 ( 8/มี.ค./2566 )
    

วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์.ศ 2566
เมื่อเวลา 23.30 บริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วย นางสาวฮาสือน๊ะ ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบหมายให้นักป้องกันบรรเทาสธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัย ดำเนินการไปรับผู้ป่วย ม.2 ต.ตะโละแมะนา นำส่งโรงพยาบาล ทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. ฮัสบู,ซานูซี รายงาน ครับผม

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรมฯ เมื่อ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ( 20/ก.พ./2566 )
    

 อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรมฯ
เมื่อ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

........................................
อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้กองการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรม ตามบริบทของพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วย ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็ก ผู้ปกครอง ผลการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/23 -> [จำนวน 224 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>