[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  

ชื่อ : นางสาวฮาสือน๊ะ ฮะแว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0611747333

ชื่อ : นายฮาฟิซ สะมะแอ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางนาปีสะ สาอิ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายรอซะ แอดะซง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางเรณู หะยีบือราเฮง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวอภิสรา จารง
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวอภิสรา จารง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวอทัยทิพย์ ชุมชู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายสุไลมาน กูแม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0611749888

ชื่อ : นายบาห์รุดดีน วาเฮง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางนุสรี สังข์สุมล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางอุมาพร นิลมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายดียาอูดีน สาแและ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมูฮำหมัดซูลกิฟลี บุหลง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสาอีดะห์ สาและ
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวดูนียานา หะยีสะมะแอ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : -
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวดูนียานา หะยีสะมะแอ
ตำแหน่ง : นักวิชการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมะดาโฮ๊ะ วาเต๊ะ
ตำแหน่ง : รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
หน้าที่หลัก : โทร.087-9683341
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สภา อบต.
3 : นักบริหาร
4 : สำนักปลัด
5 : กองการคลัง
6 : กองการช่าง
7 : กองการศึกษา
8 : กองสวัสดิการสังคม