[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ( 9/ก.พ./2567 )
    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วยนายรัฎฐา เนตรสว่าง นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง พ.อ.บรรณกร วงษ์สุวรรณ ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. นายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอาวุโส นายมูฮำหมัดรุสลัน ยูโซะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละแมะนา  เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา และบัณฑิตอาสาฯ ลงพื้นที่ร่วมส่งมอบบ้านให้กับนายแวอิลยัส กาซอร์ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จากนั้นได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประดับไว้ในบ้าน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่มและที่นอน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
       ณ บ้านเลขที่ 33/9 หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ( 7/ก.พ./2567 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
                               ***************************
วันที่ 6-7 มกราคม 2567 อบต.ตะโละแมะนา ภายใต้อำนวยการของนายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นายศุภวัตน์  เจ๊ะแต ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวฮาสือน๊ะ  ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัดและคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นั้น
       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ( 18/ม.ค./2567 )
    

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

ประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตะโละแมะนา ( 17/ม.ค./2567 )
    

วันที่ 2 มกราคม 2567 

นายกอบต. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดประชุม

1.มอบหมายการปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้บุคลากรในหน่วยงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทานองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสานึกที่ดี ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย

2.ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อมุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็นธรรม
รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3.ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ในการทำงาน

4.ทบทวนนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organizati0n of integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

4.กำชับให้พนักงาน อบต.ตะโละแมะนา ทุกคน พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม โดย จริยธรรมหลัก (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย
และตามท านองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตส านึกที่ดี (3) กล้าตัดสินใจ และกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น
คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ท าสิ่งไม่ถูกต้อง(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุสภาพร่างกาย สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม(7) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตะโละแมะนา ( 17/ม.ค./2567 )
    

วันที่ 3 พ.ย. 2566  นายกอบต.พร้อม ผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างอบต.ประชุมหารือในการปฏิบัติงานร่วมกันเน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมในการให้บริการประชาชน พัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

ประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตะโละแมะนา ( 17/ม.ค./2567 )
    

วันที่ 9 ธ.ค. 2565 นายกบต.ตะโละแมะนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าพน้าที่อบต.ร่วมประชุม รายละเเอียดมีดังนี้

1.มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

2.ติดตามผลการดำเนินงาน

3.สร้างความเข้าใจ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกาารทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี

วันที่ 6 - 7 มกราคม 2567 อบต.ตะโละแมะนา ร่วมกับอำเภอทุ่งยางแดงจัดกิจกรรมมหัศจรรย์ทะเลน้ำจืด -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ( 8/ม.ค./2567 )
    

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2577 เวลา 09.00 น. นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอทุ่งยางแดง" ประจำปี 2567 โดยจัดขึ้นบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์พรุน้ำดำ ซึ่งบริเวณดังกล่าว ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังเป็นจุดรวมน้ำจากพื้นที่ต่างๆ ช่วงหน้าแล้งน้ำแห้งชาวบ้านจะใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวปลูกแตงโม ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมได้เกิดความผ่อนคลายจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความสามัคคีของแต่ละชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลในพื้นที่ต่อไป โดยมี นายรัฎฐา เนตรสว่าง นายอำเภอทุ่งยางแดง กล่าวต้อนรับ นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต.ตะโละแมะนา กล่าวรายงาน มี นายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอาวุโส ผู้แทน ผบ.นพค.44 ผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.44 ผู้แทน ผบ.ร.153 พัน 1 ผู้แทน ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอำเภอ ผบ.ร้อย ทพ.ในพื้นที่ ชุดสันติสุขที่ 105 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมประกอบด้วย
1. การแข่งขันเรือบาแต
2. การแข่งขันเรือยาว
3. การแข่งขันเรือท้องแบน
4. การแข่งขันชกมวยทะเล และการจับฉลากมอบของรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน 
    ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    ณ บริเวณพรุน้ำดำ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

BigBig cleaning day หลังน้ำลด องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ( 5/ม.ค./2567 )
    

นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.ตะโละแมะนา ร่วมช่วยกันล้างทำความสะอาดสำนักงานหลังจากน้ำลด เนื่องจากน้ำท่วมอบต.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
ผลการดำเนินงานเป็นได้ความเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ( 3/ม.ค./2567 )
    

นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนาร่วมกับสภ.ทุ่งยางแดง ทหารพรานที่รับผิดชอบในตำบลตะโละแมะนา อส.อ.ทุ่งยางแดงที่ 11 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สมาชิก อปพร. อบต.ตะโละแมะนา เจ้าหน้าที่ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 พร้อมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

อบต.ตะโละแมะนา จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 .............................................. ( 28/พ.ย./2566 )
    

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.
นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยปลัดอาวุโส นายปริวัตร เกื้อหนู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต. พนักงานและลูกจ้างและ ประชาชน เข้าร่วม โครงการฯ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/24 -> [จำนวน 236 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>