ชื่อ - นามสกุล :นางเรณู หะยีบือราเฮง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล