[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการอบรมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 16/มี.ค./2564 )
    

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุไลมาน กูแม ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยยธรรม ซึ่งกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับ ชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา และ ศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในตำบลตะโละแมะนา ทั้ง 5 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแลแวะ หมู่ 2 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในด้านศาสนาอิสลาม ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ฝึกทักษะต่างๆ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด้กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 140 คนผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู้โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 15/มี.ค./2564 )
    

วันที่ 11เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  โดยนายสุไลมาน  กูแม ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู้โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพาเด็กเล็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที่ ณ สวนสัตว์สงขลา ต. เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏบัติจริง เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเพื่อน ครู และผู้ปกครอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่  เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 55 คน

ประมวลภาพกิจกรรม Big Cleaning day ( 4/ก.พ./2564 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา โดยนายสุไลมาน  กูแม ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ตะโละแมะนา พร้อมเจ้าหน้าที่ของ อบต.ตะโละแมะนา ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning day ณ.อบต.ตะโลแมะนา

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โค-วิด 19 ในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา ( 3/ก.พ./2564 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  โดยนายสุไลมาน  กูแม ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ตะโละแมะนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ด้วยรถกระจายเสียงและป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา

อบต.ตะโละแมะนา ดำเนินการตัดกิ่งไม้ แนวสายไฟฟ้าสาธารณะ ( 3/ก.พ./2564 )
    

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโลแมะนา โดยนายสุไลมาน  กูแม ปฎิบัติหน้าทที่นายก อบต.ตะโละแมะนา มอบหมายให้ นายมูฮาหมัดซูลกีฟลี บุหลง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อบต.ตะโละแมะนา ดำเนินการตัดกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายข้างเกษตรอำเภอ

แจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตำบลตะโละแมะนา ( 5/ม.ค./2564 )
    

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา โดยนายสุไลมาน กูแม ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ตะโละแมะนา พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ตะโละแมะนา ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในตะโละแมะนา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม ( 14/ต.ค./2563 )
    

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อุดมการณ์จิตอาสาและมีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม เรียนรู้แนวคิด และการพัฒนาของสังคม และท้องถิ่นของตนเอง เรียนรู้การพูด การสื่อสารทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนภักดีวิทยา ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 29/ก.ย./2563 )
    

เมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาได้จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ ช่วยให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง สนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการเรียนรู้แก่เด็ก และให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมชาติรอบตัวและเกี่ยวกับโบราณสถาน ณ ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา แหล่งเรียนรู้มัสยิดโบราณ (มัสยิดกรือเซะ) แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าชายเลน (สวนสาธารณะสวนสมเด็จฯ) จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา (ชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 21/ก.ย./2563 )
    

เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ภายใต้การอำนวยการโดย นายสุไลมาน  กูแม ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา (ชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายปริวัตร  เกื้อหนู  ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์  อันดีของคนชุมชน  ให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนและประชาชนในตำบลตะโละแมะนา

เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 ( 28/ส.ค./2563 )
    

เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 15.30 น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี 

ภายใต้การอำนวยการของนายสุไลมา กูแม ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัด

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ตะโละแมะนา ได้นำพนักงานและลูกจ้างเขาร่วมเดินขบวนพาเหรด

งานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 ประจำขบวนอำเภอทุ่งยางแดง 

จากหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี สิ้นสุด ณ สนามกีฬา

กลางจังหวัดปัตตาานี เวลาประมาณ 19.30 น.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 -> [จำนวน 118 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>