[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตะโละแมะนา ( 17/ม.ค./2567 )

     

วันที่ 2 มกราคม 2567 

นายกอบต. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดประชุม

1.มอบหมายการปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้บุคลากรในหน่วยงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทานองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสานึกที่ดี ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย

2.ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อมุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็นธรรม
รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3.ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ในการทำงาน

4.ทบทวนนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organizati0n of integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

  
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 11 รูปภาพ]
<< 1 >>