[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา
  
สภาพทางสังคม  
 

การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา                                                    2       แห่ง   
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                     4       แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวะศึกษา                                                    -        แห่ง
 • โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ)                      1       แห่ง
 • โรงเรียนสอนศาสนาวันเสาร์-อาทิตย์ (ตาฎีกา)                     5       แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                      3       แห่ง
 • ห้องสมุดประชาชน                                                        1       แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                        1      แห่ง
 • ศูนย์การเรียนชุมชน                                                       1       แห่ง
 • ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน                                   4       แห่ง
 • ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล      1       แห่ง
 • ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรม                                 1       แห่ง

 

สถาบันทางศาสนา

 • สำนักสงฆ์          1           แห่ง
 • มัสยิด                5          แห่ง
 • สุเหร่า               2           แห่ง

 

การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลของรัฐขนาด  30  เตียง     1     แห่ง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล                    1     แห่ง

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ                                     1           แห่ง                 
 • ป้อมยามตำรวจ                                 1           แห่ง
 • ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)   4           แห่ง