[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา
  
สภาพทั่วไป  
 

       สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงภูเขาหินขาวที่มีหน้าผาหันไปทางทิศตะวันออก สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร นอกจากนี้มีที่ราบริมหนองน้ำขนาดใหญ่กินเนื้อที่หลายพันไร่ ซึ่งเรียกว่า พรุจาตี พรุแห่งนี้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ หากได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนใกล้ ๆ พรุแห่งนี้ดีขึ้นได้ เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ในพรุดังกล่าวยังเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาและนกนานาชนิด ซึ่งชาวบ้านบางส่วนออกหาปลาในพรุไปขายเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วย นอกจากนี้พื้นที่ของตำบลตะโละแมะนายังมีทุ่งกว้างขนาดใหญ่จำนวนหลายพันไร่ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งชาวบ้านทำเป็นที่เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ม้าแกลบ เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี ในบริเวณทุ่งกว้างแห่งนี้ได้มีกลุ่มชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันปลูกแตงโมเพื่อจำหน่ายผลิตผลทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านปีละหลายหมื่นบาท จะเห็นได้ว่าสภาพพื้นที่ของตำบลตะโละแมะนามีพื้นที่เหมาะแก่การทำสวนยางพารา สวนผลไม้ สวนผัก ทุ่งเลี้ยงสัตว์ และแหล่งปลาน้ำจืด พื้นที่ของตำบลตะโละแมะนาหากได้ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมก็จะได้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่ตั้ง

        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ตั้งอยู่ถนนทางหลวงสายโกตาบารู – พิเทน  อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ระยะห่างจากอำเภอทุ่งยางแดง 5 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดปัตตานี 45 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลตะโละแมะนาเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการของอำเภอ ทุ่งยางแดง ตำบลตะโละแมะนา มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี

  •  ทิศเหนือ             ติดต่อกับ       ตำบลลุโบะยิไร     อำเภอมายอ              จังหวัดปัตตานี
  •  ทิศใต้                 ติดต่อกับ       ตำบลท่าธง          อำเภอรามัน              จังหวัดยะลา
  •  ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ       ตำบลน้ำดำ          อำเภอทุ่งยางแดง      จังหวัดปัตตานี
  •  ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ       ตำบลวังพญา       อำเภอรามัน              จังหวัดยะลา    
  •  ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ       ตำบลเขาตูม        อำเภอยะรัง               จังหวัดปัตตานี

 

เนื้อที่

        องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 32.01    ตารางกิโลเมตร  หรือ  20,010  ไร่

 

ภูมิประเทศ

        ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขาดินสู่ที่ราบต่ำจนถึงลุ่มน้ำเขตแบ่งตำบล ในฤดูน้ำหลากมีน้ำไหลผ่านชุมชนลงสู่ที่ต่ำและมีที่ราบลุ่มลักษณะเป็นทุ่งกว้างเหมาะสมในการทำการเกษตร ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบสูงเชิงเขาดินและป่าโปร่ง   บางส่วนตั้งอยู่สองข้างทางหลวงหมายเลข 4571  สายพิเทน-โกตาบารู

 

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน

        หมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนามีทั้งหมด  ๔  หมู่บ้าน  ได้แก่

  •    หมู่ที่ ๑  บ้านลูกไม้ไผ่               นายอับดุลเลาะ  มะเซ็ง       ผู้ใหญ่บ้าน
  •    หมู่ที่ ๒  บ้านแลแวะ                 นายมะอีลา   บือซา            กำนัน
  •    หมู่ที่ ๓  บ้านตะโละแมะนา         นายหะแว    ลูแน              ผู้ใหญ่บ้าน
  •    หมู่ที่ ๔  บ้านตะโละนิบง            นายหะมุ      สาแลมะ         ผู้ใหญ่บ้าน

 

ประชากร

        ตำบลตะโละแมะนามีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 924 ครัวเรือน และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 3,491 คน ซึ่งจำแนกเป็นชาย 1,716 คน หญิง 1,775 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ  95%

 

จำนวนประชากรที่อาศัยจริง

หมู่บ้าน จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง จำนวนรวม ครัวเรือน
บ้านลูกไม้ไผ่ 582 558 1,140 466
บ้านแลแวะ 537 531 1,068 216
บ้านตะโละแมะนา 283 317 600 117
บ้านตะโละนิบง 314 369 683 125
รวมทั้งหมด 1,716 1,775 3,491 924

** ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือนเมษายน  2557 **