[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕63
โดย : admin
เข้าชม : 19
จันทร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

  อาศัยอำนาจตามมาตราความในมาตรา ๑๓ และ ๑๔ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และตามความในหมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาด้วยนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 13/พ.ย./2562
      วีธีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12/พ.ย./2562
      ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12/พ.ย./2562
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง งบแสดงฐษนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 6/พ.ย./2562
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา 1/พ.ย./2562