[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย : admin
เข้าชม : 178
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน                ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ    ผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.talomaena.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      การรับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 24/เม.ย./2563
      ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่าย เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 24/เม.ย./2563
      ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 16/มี.ค./2563
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 3/มี.ค./2563
      ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ประจำองค์การบริหารส่วตำบลตะโละแมะนา 31/ม.ค./2563