[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
โดย : admin
เข้าชม : 148
อังคาร ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา            ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย       ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐                    ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว                    ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตามสิ่งที่แนบมาด้วย


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      การรับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 24/เม.ย./2563
      ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่าย เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 24/เม.ย./2563
      ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 16/มี.ค./2563
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 3/มี.ค./2563
      ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ประจำองค์การบริหารส่วตำบลตะโละแมะนา 31/ม.ค./2563